Потребители

Запомни ме

Правила

Общи условия за ползване на www.vkar7.com

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия определят взаимоотношенията между:
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и сайтът
www.vkar7.com
"ПОТРЕБИТЕЛ" e лице регистрирало уникално потребителско име и парола във
www.vkar7.com или  всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта www.vkar7.com информационни услуги и ресурси.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия и използването на ресурсите на САЙТА, като презумпцията, е че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е прочел и се съгласява с настоящите общи условия и се съгласява с тях, и се задължава да ги спазва, дори и да използва услугите със свободен общ достъп
, който не изискват регистрация.

 • www.vkar7.com не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
 • www.vkar7.com има право да променя дизайна и променя, спира или добавя нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
 • www.vkar7.com може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТА, или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение.
 • www.vkar7.com не поема отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
  Всички данни, които са попълнени собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрациите за услугите на САЙТА като име, прякор (nickname) години, адрес, хоби, град, дата на раждане, описание и др. с изключение на паролата ще бъдат предоставяни на останалите потребители на САЙТЪТ или други физически или юридически лица.
 • www.vkar7.com не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
 • www.vkar7.com не носи отговорност за действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.
 • www.vkar7.com има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски имена и за целите на рекламата.

РЕГИСТРАЦИЯ В WWW.VKAR7.COM - ЛИЧНИ ДАННИ

 • Ползването на www.vkar7.com и регистрацията в него е доброволно.
 • Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Във всички случаи, спрямо Собственика се счита, че регистрацията е извършена лично.
 • Със заявяването на искането за регистрация [след попълването на регистрационната форама,] се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на личните му данни.
 • При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Собственикът отказва регистрация.
 • Всеки регистриран потребител има право да се дерегистрира. От момента на извършване на последното действие за дерегистрация, потребителя губи правата произтичащи от регистрацията.
 • В случаите на ползване на клиентска услуга и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.

Недобросъвестно посочване на лични дани е налице и в следните случаи:

1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;

2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;

 • Собственикът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
 • Собственикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо да ли е дало или не съгласие за това.

Представените лични данни могат се обработват за (със следните цели):

1. предоставяне за ползване на предлаганите услуги в сайта;

2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите;

3. покана за участие на потребителите в мероприятия, организирани от Собственика;

4. статистически цели;

5. постигане на други незабранени от закона цели.

 • Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.
  След получаването на искането за регистрация Собственикът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).
  Собственикът уведомява потребителя за извършената регистрация. Уведомяването на потребителя за неговото потребителско име и парола за достъп до сайта, се извършва по електронната поща, която е посочил в регистрационната форма.


 • Собственикът не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице, която е скрита посредством идентификационния номер.
 • Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.
 • В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени своите потребителското име и паролата за достъп, по предвидения в сайта начин.

ПОЛЗВАНЕ НА WWW.VKAR7.COM

 • Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира, под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:

1. национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;

2. обида и/или клевета срещу кое да е лице;

3. заплаха за живота и неприкосновеността на личността;

4. призоваване към извършване на престъпление;

5. призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;

6. рекламно послание с комерсиална цел;

7. класифицирана или друга защитена информация;

8. предложение за сключване на търговски сделки;

9. информация относно личния живот на трети лица;

10. порнография насоченост;

11. каквото и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;


При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите.
Собственикът не носи отговорност към потребителите за изявленията на всеки един потребител, както и за публикуванат
a от тях информация на сайта.

 При ползването на услугите, в това число и клиентските услуги потребителят е длъжен да не представя снимков или друг визуализиращ материал: 

1. върху който не притежава авторски права или право за използването им;

2. с порнографско съдържание;

3. съдържащ сцени на насилие;

4. призоваващ към национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;

5. накърняващ личността на кое да е лице;

6. с рекламно съдържание;

7. противоречащ на закона, правилата на морала и добрите нрави.


При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите.
Собственикът не носи отговорност към потребителите за изявленията на всеки един потребител, както и за публикуваната от тях информация на сайта.

 Потребителят има право да информира Собственика, в случай, че друг потребител извършва действия, нарушаващи настоящите Общи условия.

АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 • Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, информация, са изключително притежание на Притежателя на авторски права, или на посочените в края на всяка статия: автор, сайт, личност, или същият има изключително право на използаването им, и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.

 • Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част или цялото съдържание на сайта.

 • Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

 • Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Собственика правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права, с изключение на предявено авторско право от трета страна.
 • Собственикът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.

 • При предяваваня на авторски права от трети страни, Собственикът има право да:

- изисква доказателства за притежаването на авторски права на изображение, видео, текст, които се визуализират посредством САЙТА

- съдейства на доказаните притежатели на авторско право за сървърите, на които са качени изображение, видео, текст и се визуализират посредством САЙТА;

- Да съдейства на представители на МВР, в случай на доказано престъпление или за неговата превенция

ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА WWW.VKAR7.COM

 • Собственикът има право:

1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуга, в това число и клиентска услуга, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;

2. до ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги/клиентски услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;

3. да изтрие, премести или редактират съдържанието на информация, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Собственика самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Собственика;

4. да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;

При осъществяване на правата по предходната алинея Собственикът не носи отговорност спрямо потребителите/регистрираните потребители.

 • Собственикът има право да запазва информация, публикувани на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Собственика;
 • Собственикът на портала не носи отговорност:

1. в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;

2. за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;

3. в случаите, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица;

4. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;

5. за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги.


vkar7 on facebook

BGtop